PRIVACY VERKLARING

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Daarom vinden wij het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen. Tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
• wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Wanneer u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch: 0346-556905.
E-mail: info@adiva-skincare.nl of via contactformulier op onze website
Post: schoonheidssalon Adiva Skincare
Orttswarande 9, 3621 XM Breukelen

Gebruik van persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten kunnen wij de volgende ersoonsgegevens van u verwerken:
• naam, adres, telefoonnummer
• e-mailadres
• geboortedatum
• eventuele gezondheidsgegevens
• behandeldatum en behandeling
• eventuele aanvullende informatie die belangrijk kan zijn voor de behandeling

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

• om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
• u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
• uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
• om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses (zie ook het kopje profilering).
• uw vragen te kunnen beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
• om onze diensten te optimaliseren.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens geven wij alleen door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Uw persoonsgegevens worde door ons niet gecombineerd met andere bronnen. Ook maken wij geen gebruik van cookies.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kunnen wij van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij waarderen goede suggesties ten zeerste en staan altijd open voor verbetering.
Telefonisch: 0346-556905.
E-mail: info@adiva-skincare.nl of via contactformulier op onze website
Post: schoonheidssalon Adiva Skincare
Orttswarande 9, 3621 XM Breukelen

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.