Algemene voorwaarden Adiva Skincare


1.Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Adiva Skincare Breukelen en een klant.

2. Inspanningen schoonheidssalon

1. De medewerkers van Adiva Skincare Breukelen zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
3. De medewerkers van Adiva Skincare Breukelen zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door het uitvoeren van gewenste werkzaamheden

3. Afspraken

1. De klant moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak, aan Adiva Skincare Breukelen melden. Bij een te late afzegging wordt 100% van de behandelprijs door berekent.
2. Indien de klant niet komt opdagen op de afspraak, mag Adiva Skincare Breukelen het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de klant door berekenen.
3. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de klant door berekenen.
4. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, behoudt Adiva Skincare Breukelen zich het recht voor om de afspraak te verzetten.
5. Adiva Skincare Breukelen moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de klant melden, er wordt niets aan de klant doorberekend als Adiva Skincare Breukelen de afspraak moet annuleren/verzetten.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy

1. De klant voorziet de medewerker vóór de/na de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen en compleet maken van de administratieve gegevens.
2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt deze in het klantenbestand van de gebruikte software.
3. Adiva Skincare Breukelen behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. Adiva Skincare Breukelen zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. 5. De klant mag van Adiva Skincare Breukelen verwachten dat de persoonlijke gegevens veilig opgeslagen en verwerkt worden.

5. Betaling

1. Adiva Skincare Breukelen vermeld alle prijzen van de behandelingen zichtbaar op de website.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW als het rechtigt is deze te berekenen. Uitzonderingen daargelaten.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen tenzij anders overeengekomen met de medewerker van Adiva Skincare Breukelen. 5. Indien klant niet gehele bedrag kan afrekenen, om welke reden dan ook, dient de klant op dezelfde werkdag te zorgen voor volledige voldoening van het openstaande bedrag. 6. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

6. Aansprakelijkheid

1. Adiva Skincare Breukelen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Adiva Skincare Breukelen is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Adiva Skincare Breukelen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van pe persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar de salon.                 
3. Adiva Skincare Breukelen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan door achtergehouden informatie van de klant met betrekking tot allergieën.

7. Klachten

1. Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na aankoop/behandeling mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Adiva Skincare Breukelen.
2. Adiva Skincare Breukelen moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Adiva Skincare Breukelen het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
4. Indien Adiva Skincare Breukelen en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Geheimhouding

1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
2. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de medewerker heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. Beschadiging en/of diefstal

1. Adiva Skincare Breukelen heeft het recht om van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Adiva Skincare Breukelen meldt diefstal altijd bij de politie en heeft het recht beveiligingsbeelden of persoonlijke gegevens te verstrekken indien deze dienen als bewijsmateriaal.

10. Behoorlijk gedrag

1. De klant behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Adiva Skincare Breukelen het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Adiva Skincare Breukelen wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

11. Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Adiva Skincare Breukelen en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Adiva Skincare Breukelen.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.